O días das Letras Galegas 2021: Xela Arias

Un ano máis, como orgullosos galegos, volvemos a celebrar o Día das Letras Galegas, que esta vez está dedicado a Xela Arias, poeta, tradutora e profesora galega.

Nada en Lugo o 4 de Marzo de 1962 co nome de María de los Ángeles Arias Castaño. Filla de Valentín Arias, escritor, tradutor e mestre, Xela seguiría os seus pasos e de Amparo Castaño López, foi a maior de cinco irmáns.

Debuxo de Xela Arias. https://commons.wikimedia.org/

Os seus primeiros anos os pasou no seu Lugo natal, e estudou na Granxa de Barreiro do  Colexio Fingoi, onde o seu pai dera clase, e curiosamente, institución da que foi director o homenaxeado do ano 2020, Ricardo Carvalho Calero.

Escribiu dende moi nova, contos que o seu pai pasaba a máquina. Incluso chegou a gañar algún concurso infantil por eles.

No 69 o seu pai conseguiu traballo en Vigo e a familia mudouse á cidade. Xela, que era como a chamaba a familia dende pequena, completou os seus estudos secundarios, pero deixándoos en COU para comezar a traballar en 1979 na editorial Edicións Xerais de Galicia, fundada ese mesmo ano, onde tamén publicaría gran parte da súa obra.

Xela foi unha tradutora inconmensurable, comezando en 1983 co libro en castelán Caballum, de Carlos Oroza. A partir dese intre traduciría ó galego obras en portugués, inglés, italiano, neerlandés e francés. Recibiu distintos premios pola súa labor tradutora

Xela, galego falante dende nena, decidiu cambiar en 1985 o seu nome por María dos Anxos.

Sería nesta editorial onde publicaría o seu primeiro traballo de poesía en 1986, Denuncia do equilibrio, onde transmite de forma espléndida os seus sentimentos.

Cuberta de Denuncia do equilibrio

Lonxe das correntes imperantes e da maioría de poetas do seu tempo ó non ir á universidade, os seus poemas falan da vida urbana, a crecente movida cultural dos oitenta, o sida, a modernidade…

Vencellada dende nena á cultura galega, axiña empezou a participar en distintos xornais, publicacións e revistas como Faro de Vigo, Diario 16, A Nosa Terra, Festa da Palabra Silenciada ou Boletín Galego de Literatura, entre outros.

Pero non só queda niso a súa labor cultural, ademais das súas obras e traducións, participou de forma activa en numerosos recitais de poesía sobre causas como o desastre do Prestige ou a Guerra de Irak.

Traduciu no 87 o gran libro de Wenceslao Fernández Flores, O Bosque animado, para Xerais.

Tamén traduciu ó gran escritor para nenos, Roald Dahl, co libro de As Bruxas, publicado en galego en 1989.

En 1990 presenta Tigres como cabalos, un libro transgresor onde mestura a poesía ca fotografía e onde traballou co que despois sería o seu marido, Xulio Gil.

Cuberta de Tigres coma cabalos.

Ese mesmo ano participou na nova tradución de O Enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha, de Cervantes.

En 1991 decidiu volver a estudar, comenzando a carreira de Filoloxía Hispánica, rematando en 1996 ca especialidade de galego-portugués.

En 1993 traduciu O derradeiro dos mohicanos, de James Fenimore Cooper, prolífico escritor norteamericano, polo que gañou o premio Ramón Cabanillas de Tradución.

Tras ter un fillo en 1994, Darío, escribiu dos anos despois, en 1996, Darío a diario, unha obra onde intenta explicar a maternidade o seu fillo.

Xela era o seu alcume dende pequena, e conseguiu que fora o seu nome real en 1995.

Dende 1999 exerceu de profesora de secundaria de lingua castelá en diferentes institutos.

No 2000 fixo a tradución do Drácula de Bram Stoker para Xerais.

Finou en 2003 dun infarto ó corazón en Vigo con corenta e un anos.

Ese mesmo ano presentou o seu derradeiro traballo, Intempériome, onde a poeta escribe libre e sincera. Deixou inconclusa a tradución de Ancho mar de argazos da caribeña Jean Rhys.

Cuberta de Intempériome, na súa edición de 2021 pola súa homenaxe

A súa obra foi inconformista e rebelde, chegando á desobediencia contra o establecido.

O ano seguinte do seu falecemento organizouse un acto na súa honra, coordinado polo seu pai, do que sairía o libro Xela Arias, quedas en nós, onde máis de cincuenta poetas participaron.

No 2018 Edicións Xerais sacou un recompilatorio da súa obra, Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004).

Este mesmo ano, 2021, publicouse de forma póstuma, o único libro de narrativa de Xela, Non te amola! que recolle toda a sensibilidade e emoción dos seus poemas para os máis pequenos.

 

A continuación en castellano, para quien le pueda interesar

Un amo más, como orgullosos gallegos, volvemos a celebrar el Día das Letras Galegas, que esta vez está dedicado a Xela Arias, poeta, traductora e profesora gallega.

Nacida en Lugo el 4 de Marzo de 1962 con el nombre de María de los Ángeles Arias Castaño. Hija de Valentín Arias, escritor, traductor y maestro, Xela seguiría sus pasos, e de Amparo Castaño López, fue la mayor de cinco hermanos.

Sus primeros años los pasó en su Lugo natal, y estudió en la Granja de Barreiro del Colegio Fingoi, donde su padre diera clase, y curiosamente, institución de la que fue director el homenajeado del año 2020, Ricardo Carvalho Calero.

Escribió desde muy niña, cuentos que su padre pasaba a máquina. Incluso llegó a ganar algún concurso infantil por elllos.

En el 69 su padre consiguió trabajo en Vigo y la familia se mudó a la ciudad. Xela, que era como la llamaba la familia desde pequeña, completó sus estudios secundarios, pero los dejó en COU para empezar a trabajar en 1979 en la editorial Edicións Xerais de Galicia, fundada ese mismo año, donde también publicaría gran parte da su obra.

Xela fue una traductora inconmensurable, empezando en 1983 con el libro en castellano Caballum, de Carlos Oroza. A partir de este momento traduciría al gallego obras en portugués, inglés, italiano, neerlandés e francés. Recibió distintos premios por su labor traductora

Xela, gallego hablante desde niña, decidió cambiar en 1985 su nombre por María dos Anxos.

Sería en esta editorial donde publicaría su primer trabajo de poesía en 1986, Denuncia do equilibrio, donde transmite de forma espléndida sus sentimientos.

Lejos de las corrientes imperantes e da mayoría de poetas de su tiempo al non ir a la universidad, sus poemas hablan de la vida urbana, la creciente movida cultural de los ochenta, el sida, la modernidad…

Vinculada desde niña a la cultura galega, pronto empezó a participar en distintos periódicos, publicaciones y revistas como Faro de Vigo, Diario 16, A Nosa Terra, Festa da Palabra Silenciada ou Boletín Galego de Literatura, entre otros.

Pero no sólo queda en eso su labor cultural, además de sus obras y traducciones, participó de forma activa en numerosos recitales de poesía sobre causas como el desastre del Prestige o la Guerra de Irak.

Tradujo en el  87 el gran libro de Wenceslao Fernández Flores, El Bosque animado, para Xerais.

También tradujo al gran escritor para niños, Roald Dahl, con el libro de Las Brujas, publicado en gallego en 1989.

En 1990 presenta Tigres como cabalos, un libro transgresor donde mezcla poesía con fotografía y donde trabajó con el que después sería su marido, Xulio Gil.

Ese mismo año participó en la nueva traducción de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes.

En 1991 decidió volver a estudiar, empezando la carrera de Filología Hispánica, acabando en 1996 con la especialidad de gallego-portugués.

En 1993 tradujo El último mohicano, de James Fenimore Cooper, prolífico escritor norteamericano, por el que ganó el premio Ramón Cabanillas de Traducción.

Tras tener un hijo en 1994, Darío, escribió dos años después, en 1996, Darío a diario, una obra donde intenta explicar la maternidad a su hijo.

Xela era o su apodo desde pequeña, y consiguió que fuera su nombre real en 1995.

Desde 1999 ejerció de profesora de secundaria de lengua castellana en diferentes institutos.

En el 2000 hizo la traducción del Drácula de Bram Stoker para Xerais.

Falleció en 2003 de un infarto al corazón en Vigo con cuarenta y un años.

Ese mismo año presentó su último trabajo, Intempériome, donde la poeta escribe libre y sincera. Dejó inconclusa la traducción de Ancho mar de los Sargazos de la caribeña Jean Rhys.

Su obra fue inconformista y rebelde, llegando a la desobediencia contra lo establecido.

Al año siguiente de su fallecimiento se organizó un acto en su honor, coordinado por su padre, del que saldría el libro Xela Arias, quedas en nós, donde más de cincuenta poetas participaron.

En el 2018 Edicións Xerais sacó un recopilatorio de su obra, Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004).

Este mismo año, 2021, se publicó de forma póstuma, el único libro de narrativa de Xela, Non te amola! que recoge toda la sensibilidad y emoción de sus poemas para los más pequeños.

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

https://academia.gal/letras-galegas/2021/xela-arias/biografia

https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=traductores&id=101921

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pin It on Pinterest

Scroll Up